ریاضی یعنی

ریاضی یعنی

معنای ریاضیات

ریاضی یعنی : زبان مشترک تمام علوم ، یعنی زبان طبیعت ، یهنی رمز پنهان در کائنات

گالیله می گوید : اصول ریاضیات الفبای زبانی است که خداوند جهان را با آن نوشته و بدون کمک آنها درک یک کلمه هم غیر ممکن است و انسان بیهوده در راهروهای تاریک و پر پیچ و خم سرگردان است.

کپلر ستاره شناس بزرگ می گوید :

خداوند جهان را به زبان اعداد خلق کرده است و این یعنی هرچه که خداوند آفریده است به زبان ریاضی قابل توضیح و تفسیر است.

 

موردی نیست
اخبار
ریاضی یعنی
معنای ریاضیات