جلسات

جلسه :

1

تاریخ جلسه :

1399/10/13

زمان شروع :

21:30

زمان پایان :

22:00

مدرسان :

محسن فروزنده