جلسات

جلسه :

1

تاریخ جلسه :

1399/10/20

زمان شروع :

22:00

زمان پایان :

22:30

مدرسان :

محسن فروزنده